Posts Tagged ‘BALUL OPEREI 2013

27
feb.
13

BALUL OPEREI 2013 – GALA LAUREATILOR

BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 04  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 05  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 06  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 07    BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 11  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 12 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 13  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 14  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 15  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 16  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 17  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 18  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 19  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 20  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 22  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 23 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 24  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 25  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 26  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 27  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 28  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 29  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 30  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 31  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 32  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 33  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 34  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 35  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 36  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 37  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 38  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 39  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 40  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 41  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 42  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 43  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 44 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 45  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 46 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 47  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 48  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 49  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 50  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 51 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 52  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 53 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 54  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 55  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 56  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 57  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 58  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 59  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 60  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 61  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 62  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 63  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 64  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 65 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 66  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 67  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 68  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 69 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 70  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 71  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 72  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 73  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 75  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 76  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 77  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 78 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 79  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 80 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 81  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 82 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 83  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 84  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 85  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 86  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 87 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 88  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 89  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 90  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 01  BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 02 BO 2013 - ZIUA 2 © Nicu Cherciu - 03

Publicitate
26
feb.
13

BALUL OPEREI 2013 – COVORUL ROSU 23.02.2013

BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 02  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 03  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 04  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 05 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 06  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 07  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 08  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 09 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 10  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 11  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 13  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 14  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 15  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 17  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 18  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 19  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 20 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 21  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 22  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 23  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 24  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 25  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 26  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 27  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 28  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 29  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 30 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 31  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 32 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 33  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 34  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 35  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 36  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 37 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 38  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 39 BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 40  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 41  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 42  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 43  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 44  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 45  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 46  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 47  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 48  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 49  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 50  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 51  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 52  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 53  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 54  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 55  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 56  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 57  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 58  BO 2013 - CR1 © Nicu Cherciu - 01

25
feb.
13

BALUL OPEREI 2013 – Spectacol de Modă

BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - !NIC_6745  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6583  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6586  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6610  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6616 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6620  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6621  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6634 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6642  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6649 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6656  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6661  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6663  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6667  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6670  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6677  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6682  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6684  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6690 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6694  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6695  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6700  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6703  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6711
BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6727  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6737  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6739  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6743  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6756  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6760  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6774  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6784  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6786  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6794  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6805  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6807  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6809  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6815  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6820  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6822  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6828  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6830  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6837  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6843  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6847  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6851  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6855  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6859  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6865  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6871  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6879  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6884  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6886  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6890  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6891  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6892  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6902  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6904  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6905  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6909  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6912  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6927  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6988  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6996  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_6998  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7004  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7007  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7010  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7011  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7013  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7015  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7016  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7021  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7026  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7029  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7030  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7033  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7035  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7036  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7040  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7042  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7057  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7063  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7066  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7075  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7082  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7086  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7089  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7092  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7097  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7102  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7105  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7111  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7114  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7122  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7127  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7131  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7136  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7141  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7147  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7153  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7164  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7171  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7173  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7177  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7179  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7182  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7184  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7185  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7192  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7195  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7199  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7203  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7208  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7213  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7216  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7218  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7220  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7223  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7228  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7229  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7231  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7234  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7239  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7242  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7251  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7256  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7258  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7267 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7272  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7274  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7279  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7282  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7285  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7289  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7290  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7294 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7299  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7302  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7306  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7311  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7314  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7318  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7322  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7323  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7335  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7336  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7339  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7350  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7359  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7364 BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7443  BO 2013 - Moda © Nicu Cherciu - NIC_7444

25
feb.
13

BALUL OPEREI 2013 – Spectacol Opera Naţională Română Cluj-Napoca

BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 01  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 02  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 03  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 04  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 05  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 06  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 07  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 08  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 09  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 10 BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 11  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 12  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 13  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 14  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 15  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 16 BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 17  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 18  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 19  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 20  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 21  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 22  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 23  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 24  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 25  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 26  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 27  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 28  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 29  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 30  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 31  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 32  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 33  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 34  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 35  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 36  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 37  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 38  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 39  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 40  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 41  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 42  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 43  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 44  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 45  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 46  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 47  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 48  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 49  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 50  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 51  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 52  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 53  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 54  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 55  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 56  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 57  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 58  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 59  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 60  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 61  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 62  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 63  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 64  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 65  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 66  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 67  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 68  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 69  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 70  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 71  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 72  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 73  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 74  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 75                             BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 76  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 77  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 78  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 79  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 80  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 81  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 82  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 83  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 84  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 85  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 86  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 87  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 88  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 89  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 90  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 91  BO 2013 - Opera © Nicu Cherciu - 92

BALUL OPEREI 2013

SÂMBĂTĂ, 23 FEBRUARIE 2013

Amfitrionii serii
Ramona Bădescu şi Rareş Bogdan

Ciao, Italia!
Selecţiuni din momentele nemuritoare ale liricii compozitorilor italieni

Invitat special din Italia
David Crescenzi – Dirijor

Solişti:
SILVANA COLTOR, IULIA MERCA, TONY BARDON, CRISTIAN MOGOŞAN,
FLORIN ESTEFAN, MARIUS VLAD BUDOIU, MARIAN POP, PETRE BURCĂ

Balerinii ANDREEA JURA şi DAN HAJA

Marius Vlad Budoiu  – Regia artistică
Valentin Codoiu – Scenografia        Vasile Solomon  – Coregrafia
Dan Lupea  – Regia tehnică

Decernarea Trofeelor Lya Hubic,

Premiului Mecena
aprilie 2023
L M M J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Articole recente

Arhive

Cele mai multe clicuri

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te celorlalți 1.377 de abonați.

Blog Stats

  • 400.792 hits

Cele mai bine evaluate